Problem çözme Tekniklieri içersinde ISO 9001 Standartlarına göre Kalite çemberi nasıl oluşturulur

Anasayfaya geri dön

Puko

Kalite Çemberinin oluşturulması ve bunun uygulamaya sokulması

Kalite çemberleri nedir?

Çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla her düzeyden çalışanlar tarafından gönüllü olarak oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar “kalite çemberi” olarak tanımlanır. Kalite çemberleri çalışma konularını kendileri belirler ya da ünite başkanlıklarının ilan edeceği konularda çalışırlar.

Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir?

Tüm organizasyonlarda toplam kalite anlayışının yaygınlaştırılmasına ve çalışanların işlerini sorun önleme anlayışı ile yürütmelerine katkıda bulunmak.

Her düzeyden çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılımını ve kişilerin yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayarak kurum gelişimine ivme kazandırmak.

- Ekip çalışmasını teşvik etmek

- Çalışanların motivasyonunu artırmak ve sorunlara daha duyarlı hale getirmek.

- Çalışanlarda sorun çözme yeteneğinin gelişimine katkıda bulunmak.

- Kurum içi iletişimi artırmak

Kimler kalite çemberi üyesi olabilir?

Bir şirket/kurumdaki bütün çalışanlar ile aynı ya da farklı ünite ve birimlerinde görevli her düzeydeki personel çember üyesi olabilir. Çemberin aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlardan oluşması seçilen problemlerin tüm üyeler için ortak olmasını sağlayacaktır.

Kalite çemberleri, seçilen sorunun boyutuna göre çözüme katkıda bulunabilecek deneyim ve yeterlilikte en az beş, en fazla oniki çalışandan oluşur.

Faaliyetler gönüllü olduğundan çember çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlar arasından çember çalışmalarına katılmak isteyenlerin sayısı on ikiyi aşarsa birden fazla kalite çemberi oluşturulabilir.

Kalite çemberleri faaliyetlerini tamamladıklarında işleriyle ilgili başka bir sorun üzerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Kalite Çemberleri bir Çember Lideri, Üyeler ve Gerektiğinde çalışmalara katılan Kalite Rehberinden oluşur.

Kalite çemberleri kaç kişiden oluşur?

Seçilen sorunun boyutuna göre çözüme katkıda bulunabilecek deneyim ve yeterlilikte en az üç, en fazla on iki çalışandan oluşur. Faaliyetler gönüllü olduğundan çember çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlar arasından çember çalışmalarına katılmak isteyenlerin sayısı on ikiyi aşarsa birden fazla kalite çemberi oluşturulabilir.

Kalite Çemberleri

1. Çember Lideri

2. Üyeler

3. Gerektiğinde çalışmalara katılan Kalite Rehberinden oluşur

Kalite çemberlerinin görevleri ne zaman sona erer?

Kalite çemberleri faaliyetlerini tamamladıklarında işleriyle ilgili başka bir sorun üzerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Çember Lideri Kimdir?

Çemberin bir üyesidir. Lider üyeler tarafından belirlenir. Kalite çemberi sistemini uygulayan kuruluşlarda yaşanan deneyiler, başlangıçta ilk amir lider olduğunda başarı şansının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Çember Liderinin görevleri nelerdir?

- Çember faaliyetlerini yönlendirir ve koordinasyonunu sağlar.

- Çemberle diğer birimler arasında iletişimi temin eder.

- Eğitim ihtiyaçlarını Kalite Rehberi ile koordineli olarak belirler.

- Toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların tutanaklar ile belgelenmesini sağlar.

- Gerektiğinde Kalite Rehberini toplantılara davet eder.

- Çember faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer üyelerle birlikte görev alır.

Kalite Rehberi Kimdir?

Gerektiğinde çember faaliyetlerinin yürütülmesinde yönlendirici, destekleyici ve yol gösterici rol üstlenen çalışanlardır.

Kalite Rehberinin görevleri nelerdir?

Eğitim ihtiyaçlarını Çember Lideri ile koordineli olarak belirleyerek üyelerin bu konularda bilgilendirilmesini sağlar.

Gerektiğinde toplantılara katılarak veri analizi, problem çözme teknikleri konularında ve çalışmaların sunumunda üyelere yardımcı olur.

Çember Liderinin görevleri nelerdir?

* İş alanlarıyla ilgili iyileştirme olanaklarını belirler.

* Belirlenen iyileştirme olanaklarına ilişkin verileri toplar.

* Verileri problem çözme teknikleri aracılığıyla analiz eder.

* Çözüm önerileri hazırlar, iyileştirme faaliyetlerini planlar; birim yönetimine/süreç iyileştirme ekibine çember faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgi verir.

* Yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri birim yönetimine/süreç iyileştirme ekibine raporlar. Gerektiğinde çalışma sonuçlarını sözlü ve görsel olarak üst yönetime sunar.

* Onaylanan çözüm önerilerinin planlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde, standardizasyonunda görev alabilir.

* Kalite çemberleri kendilerine bir isim seçerek faaliyetlerine başlar. Çalışmalar haftada bir veya gereken durumlarda daha sık toplanmak sureti ile yürütülür. Çember toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar toplantı tutanakları ile belgelenir ve birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibine sunulur.

Çember toplantılarının gündemini oluşturabilecek etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

» Veri analizi, problem çözme teknikleri vb. konularda çember üyelerini bilgilendirici eğitimlerin verilmesi,

» Üzerinde çalışılacak sorunun saptanması,

» Sorun analizi,

» Çözüm/iyileştirme önerilerinin hazırlanması, Raporlama/sunum hazırlıkları, Uygulama, izleme ve standardizasyon çalışmaları.

Toplantı ilkeleri nelerdir?

» Toplantı sıklığı, toplantı yeri ve zamanı belirlenmelidir.

» Her üye toplantılara katılmalı ve toplantılara zamanında gelmelidir.

» Toplantılara planlanan zamanda başlanmalı ve bitirilmelidir.

» Toplantı gündemi belirlenmeli ve tüm üyelerce anlaşılması sağlanmalıdır.

» Tüm üyelerin görüşlerini söylemesine olanak verecek katılımcı bir ortam yaratılmalıdır.

Toplantı sırasında çember üyeleri:

» Konuyu dağıtmaktan kaçınmalı,

» Birbirlerinin sözünü kesmemeli,

» İkili diyaloglara girmemeli,

» Kişileri eleştirmemeli ve

» Başkalarının fikirleriyle alay etmekten veya küçümsemekten kaçınmalıdır.

Uzlaşmaya varılamayan konularda oylama yöntemine başvurulur. Oylamada tüm üyelerin oy hakkı eşittir; kalite rehberinin oy hakkı yoktur.

1. Toplantı sonunda bir sonraki toplantıya kadar yapılması gerekenler belirlenmelidir.

2. Üyeler arasında işbölümü yapılmalı, görev ve termin süreleri belirlenmelidir.

3. Tüm üyeler kendilerine verilen görevleri anlamış olmalıdır.

4. Çember üyeleri kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında tamamlayarak toplantılara hazırlıklı gelmelidir.

5. Alınan kararların ve yapılan işlerin takibi yapılmalıdır.

6. Ekip toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar tutanaklar üzerinde belgelenmelidir.

Kalite çemberleri kuruluşun teknik ve idari birimlerinde aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterebilir:

» Maliyeti azaltıcı ve/veya geliri artırıcı yöntemler geliştirme,

» Kalite iyileştirme,

» İç/dış müşteri memnuniyetinin artırılması,

» Hurda ve yeniden işleme oranını azaltma ve/veya önleme,

» Verimliliğin artırılması,

» İşçi sağlığı ve iş güvenliği,

» Operasyon ve iş kolaylaştırma,

» Tedarikçilerle ilişkilerin geliştirilmesi,

» Bilgi akışını hızlandırma,

» Enerji tasarrufu sağlama,

» >Çalışma ortamının iyileştirilmesi.

Kalite çemberi faaliyetleri dışında kalan alanlar aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim politikaları,

Ücret, terfi ve disiplin yönetmelikleri,

Yeni ürün tasarımı,

Kişisel konular

Kalite Çemberleri faaliyet aşamaları aşağıda verilmiştir:

Kalite Çemberi

SORUNLARIN BELİRLENMESİ:

Çalışma alanına ilişkin sorunlar çember üyeleri tarafından ve/veya birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibi yönlendirmesi ile belirlenir. Sorunlar belirlenirken diğer çemberlerin ve katkıda bulunabilecek diğer çalışanların önerileri dikkate alınır. Sorunların belirlenmesi aşamasında beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir.

Anasayfaya geri dön

Puko
proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimis proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözmes problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem/a> geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem